Close

Search.

Versie 2.1

Algemene Voorwaarden Cobra Systems

laatste update 5 december 2022

Algemene Voorwaarden (leveringsvoorwaarden) Cobra Systems (handelsnaam van Cobra Device Solutions B.V.)

Versie 2.1

1 Algemeen

1.1 In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer: Cobra DS B.V. (handelsnaam Cobra Systems), gevestigd te (1506 ZK) Zaandam, Vlielandstraat 2 (tel. +31 (0)20 – 737 1078, email info@cobrasystems.nl)
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Cobra Systems.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Cobra Systems en Opdrachtgever, met betrekking tot de door Cobra Systems verrichte (automatiserings)projecten ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van (automatiserings)projecten.
2.4 Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Cobra Systems en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Cobra Systems, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Cobra Systems en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Cobra Systems retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Cobra Systems verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 De overeenkomst tussen Cobra Systems en Opdrachtgever wordt gevormd door de in artikel 4 lid 1 genoemde opdrachtbevestiging, deze leveringsvoorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk overeengekomen bedingen, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.
4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

5 Medewerking door Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Cobra Systems, alle medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, welke Cobra Systems redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
5.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Cobra Systems onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cobra Systems ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd na uitvoering van de opdracht.
5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 5 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6 Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk
6.1 Cobra Systems zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
6.2 Cobra Systems bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de verleende opdracht wordt
uitgevoerd.
6.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Cobra Systems
gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
6.4 Indien Cobra Systems op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Cobra Systems worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Cobra Systems.
6.5 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6 lid 4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Cobra Systems kunnen worden beïnvloed.
6.6 Een partij kan slechts derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

7 Arbeidsomstandigheden
7.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van Cobra Systems worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

8 Geheimhouding
8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van door of namens de wederpartij verschafte informatie en/of gegevens tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze verplichting geldt niet voor zover partijen verplicht zijn tot openbaarmaking uit hoofde van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
8.2 Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval partijen voor zichzelf optreden in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
8.3 Cobra Systems en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
8.4 Cobra Systems behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentiedoeleinden.

9 Intellectueel eigendom
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze leveringsvoorwaarden behoudt Cobra Systems zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Octrooi- en Auteurswet.
9.2 Alle door Cobra Systems verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Cobra Systems worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
9.3 Cobra Systems behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10 Prijs
10.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd en eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden
10.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Cobra Systems gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Cobra Systems hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.3 De werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Cobra Systems worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren, tenzij Opdrachtgever en Cobra Systems hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.4 Het tarieven en uurtarieven staan vermeld in de opdrachtbevestiging.
10.5 Cobra Systems is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Cobra Systems is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

11 Betaling
11.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Cobra Systems aan te wijzen bankrekening.
11.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 11 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Cobra Systems gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Cobra Systems, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
11.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Cobra Systems
maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
11.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Cobra Systems daartoe aanleiding geeft, is Cobra Systems gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Cobra Systems te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Cobra Systems gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Cobra Systems uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
11.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

12 Klachten
12.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cobra Systems.
12.2 Klachten als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
12.3 In geval dat een klacht gegrond is, heeft Cobra Systems de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde.

13 Leveringstermijn
13.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient zij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
13.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
13.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Cobra Systems de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

14 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
14.2 Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De partij die de overeenkomst op één van deze gronden beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
14.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 14 lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaan maken zijn, tenzij Cobra Systems ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Cobra Systems vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15 Aansprakelijkheid
15.1 Cobra Systems zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Cobra Systems voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Cobra Systems is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Cobra Systems die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. De aansprakelijkheid van Cobra Systems zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat Cobra Systems voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
15.2 Aansprakelijkheid van Cobra Systems voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.3 Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Cobra Systems geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
15.4 De in artikel 15 lid 1 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cobra Systems.
15.5 Aansprakelijkheid van Cobra Systems wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cobra Systems onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cobra Systems ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cobra Systems in staat is adequaat te reageren.
15.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cobra Systems meldt.
15.7 Cobra Systems zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Cobra Systems optreden.

16 Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cobra Systems geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cobra Systems niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cobra Systems worden daaronder begrepen.
16.2 Cobra Systems heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cobra Systems haar verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Cobra Systems opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Cobra Systems niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4 Indien Cobra Systems bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

17 Vrijwaring
17.1 Opdrachtgever vrijwaart Cobra Systems voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Cobra Systems.

18 Non-sollicitatie
18.1 Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht geen (ex-)werknemers van Cobra Systems in dienst nemen of anderszins – direct dan wel indirect – werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met deze (ex- )werknemers onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cobra Systems.

19 Bescherming persoonsgegevens
19.1 Voor zover Cobra Systems toegang krijgt tot persoonsgegevens van een door Opdrachtgever gehouden of gevoerde persoonsregistratie, of de uitvoering van de overeenkomst de verwerking van dergelijke persoonsgegevens omvat, treedt Cobra Systems uitsluitend op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cobra Systems verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever, waarbij de overeenkomst tussen partijen als die opdracht wordt aangemerkt.
19.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat zij alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verantwoordelijke op haar rusten, in acht neemt. Cobra Systems voldoet bij de uitvoering van de overeenkomst aan de verplichtingen die uit hoofde van deze regelgeving als bewerker op haar rusten. Iedere partij zal de andere partij op diens eerste verzoek informeren over de wijze waarop zij die verplichtingen nakomt.
19.3 Cobra Systems zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking), zoals door Opdrachtgever voorgeschreven. Extra kosten als gevolg van deze maatregelen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
19.4 Opdrachtgever vrijwaart Cobra Systems voor alle aanspraken van derden, waaronder werknemers van Opdrachtgever, wegens schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, behalve voor zover Opdrachtgever aantoont dat de betreffende aanspraak voortvloeit uit de niet-nakoming door Cobra Systems van haar verplichtingen als bewerker.

20 Eigendom
20.1 Alle door Cobra Systems in het kader de (automatiserings)projecten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts, enz., zijn en blijven volledig eigendom van Cobra Systems. Voornoemde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobra Systems worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

21 Vervaltermijn

21.1 Voor zover in deze leveringsvoorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Cobra Systems in verband met het verrichten van werkzaamheden door Cobra Systems in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

22 Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cobra Systems waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cobra Systems, waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Cobra Systems is gevestigd. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.

Zaandam, december 2022