Close

Search.

Versie 2.1

Privacybeleid Cobra Systems

laatste update 16 mei 2018

Beschermen van persoonsgegevens
Cobra DS B.V. (verder te noemen Cobra DS) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en we vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We doen er dan ook alles aan om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat bedoelen wij met verwerken?
Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een breed begrip dat alle handelingen dekt met betrekking tot je persoonlijke data zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen en wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Voor sommige doeleinden verzamelen we persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring lees je hoe we in dat geval met jouw persoonsgegevens omgaan. Kort gezegd betekent dit in ieder geval dat we:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Wie zijn wij?

Wij zijn Cobra DS B.V. en onder de handelsnaam Cobra Systems helpen we organisaties met veel bezoekers om een waardevolle digitale klantreis in te richten. Met als resultaat: meer omzet en blije klanten.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Onze contactgegevens:
Cobra DS B.V.
Vlielandstraat 2 1506ZK, Zaandam
Telefoon: 020 73 71 078
Mail: privacy@cobrasystems.nl

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?


Cobra DS verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het versturen van nieuwsbrieven
Contact opnemen via e-mail, post dan wel telefoon
Het toegang bieden tot onze diensten (WiFi en/of Applicaties)
Het optimaliseren en personaliseren van onze diensten
Mogelijke juridische grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens

indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, dan is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG de juridische grondslag voor de verwerking;
voor de verwerking van je persoonsgegevens voor het voorbereiden en/of uitvoeren van een overeenkomst is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG de juridische grondslag voor de verwerking;
voor zover de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen is artikel 6 lid 1 sub c van de AVG de juridische grondslag voor de verwerking;
Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang voor Cobra DS. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dergelijke belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen en de marketing van onze diensten.
Cobra DS verzamelt je persoonsgegevens op grond van een of meerdere hieronder genoemde grondslagen:

ter uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst
door jou gegeven toestemming
een gerechtvaardigd belang van Cobra DS
om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Welke (persoons)gegevens kan Cobra DS over je verzamelen en verwerken?

Bezoekers website

De persoonlijke informatie die wij van je analyseren is gelimiteerd tot het IP-adres, MAC-adres, browser-type en OS-type. Deze informatie wordt geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor optimalisatie doeleinden. Het IP- en MAC-adres worden gebruikt om het aantal unieke gebruikers te bepalen, en de browser- en OS-type om de website te kunnen optimaliseren voor de gebruiker zijn/haar apparatuur om de website zo aangenaam mogelijk te maken voor de gebruiker.

Bezoekers WiFi

Wanneer je bij ons op bezoek komt en gebruik maakt van onze WiFi faciliteit is het volgende van toepassing: de persoonlijke informatie die wij van je analyseren is gelimiteerd tot het IP-adres, MAC-adres, data-verbruik, browser-type en OS-type. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor beheer- en optimalisatie doeleinden. Het IP- en MAC-adres worden gebruikt om het aantal unieke gebruikers te bepalen, het data-verbruik wordt gemeten om te bepalen hoeveel data gebruikers gemiddeld verbruiken en hoe snel de verbinding is, en de browser- en het OS-type om de wifi en de portal te kunnen optimaliseren voor de gebruiker zijn/haar apparatuur om beide zo aangenaam mogelijk te maken voor de gebruiker. Op verzoek kunnen we jouw gegevens verwijderen, maar in elk geval doen we dat na 30 dagen.

Bezoekers applicatie

De persoonlijke informatie die wij van je analyseren is gelimiteerd tot systeeminformatie zoals MAC-adres en OS-type. Deze informatie wordt geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor optimalisatie doeleinden. Het MAC-adres wordt gebruikt om het aantal unieke gebruikers te bepalen, het OS-type wordt gebruikt om de applicatie te kunnen optimaliseren voor de gebruiker zijn/haar apparatuur om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de gebruiker.

(personeel van) klanten van Cobra DS

De huidige privacywetgeving is van toepassing op de privacy van natuurlijke personen.

Omdat Cobra DS uitsluitend zaken doet met bedrijven/organisaties etc., vallen alleen de verkregen persoonsgegevens van de contactpersonen/medewerkers binnen deze bedrijven/organisaties etc. onder deze Privacyverklaring. Het gaat dan specifiek om de volgende persoonsgegevens:

naamgegevens (voor- en achternaam) medewerker/contactpersoon binnen bedrijven/organisaties etc.
telefoonnummer)s)
emailadres(sen)
Uiteraard gaat Cobra DS ook zorgvuldig om met de te verwerken data die buiten de reikwijdte van de privacywetgeving valt en zorgen we voor voldoende passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze data.

Verstrekking aan derden

Cobra DS verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de voorbereiding/uitvoering van onze overeenkomst, je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cobra DS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet (voldoende) controleren of een bezoeker ouder dan 15 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het doeleinde(n) van de verwerking(en). Gegevens worden alleen langer dan deze periode bewaard wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Beveiliging (persoons)gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij besteden veel tijd aan processen, kennis en middelen om te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om onze systemen, en de persoonsgegevens die wij verwerken, te beveiligen. Uiteraard is er een beveiligingsbeleid, ook hebben alle medewerkers van Cobra DS een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast hebben alleen bevoegde medewerkers rechten om je persoonsgegevens in te zien en te verwerken. Uiteraard verbeteren wij onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van nieuwe inzichten en de technologische ontwikkelingen.

Beveiligingsincident/datalek
Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident dan reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in de beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy dan melden we dit uiteraard ook aan jou als betrokkene.

Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Cobra DS, stuur dan s.v.p. onmiddellijk een e-mail naar privacy@cobrasystems.nl of neem telefonisch contact ons op op het volgende telefoonnummer: 020 73 71 078.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER
Cobra DS geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Cobra DS er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke rechten heb je als betrokkene?

Recht op inzage

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Cobra DS verwerkt worden op te vragen en in te zien.

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Recht op verwijdering en beperking

Als het voor Cobra DS niet langer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te verwerken, dan kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens (of dat beperken) of je kunt vragen om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te laten wissen. Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Recht op overdracht

Mocht je de digitale persoonsgegevens nodig hebben die Cobra DS op grond van verkregen toestemming dan wel op basis van een overeenkomst van je heeft verzameld ter uitvoering van een van hierboven genoemde doeleinden, dan heb je het recht op overdracht van deze gegevens. Uiteraard mag door de overdracht van deze gegevens de privacy van andere personen niet in het geding komen.

Recht om bezwaar te maken

Mocht je het niet eens zijn met de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, dan heb je het recht hier bezwaar tegen te maken. Cobra DS zal de verwerking dan staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden, zoals bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, anders bepalen.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je jouw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Stuur naar svp een e-mail naar privacy@cobrasystems.nl.

Als je gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten, stuur dan een e-mail naar privacy@cobrasystems.nl. Binnen uiterlijk een maand na binnenkomst van de mail zullen wij via de mail reageren. Indien nodig kunnen we je vragen je te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op je verzoek.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cobra DS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Cobra DS gebruikt deze cookies niet om je als bezoeker/klant te identificeren.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Cobra DS gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Cobra DS heeft ervoor gezorgd dat de IP-adressen geanonimiseerd worden zodat er geen IP-adressen naar Google verstuurd worden. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het uitzetten van cookies kan je gebruik van onze website en diensten echter wel beperken.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Geautomatiseerde besluitvorming / profilering
Cobra DS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.
Externe links

Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met je persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor ons Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Onze contactgegevens:
Cobra DS B.V.
Grote Tocht 102
1507 CE Zaandam
Telefoon: 020 73 71 078
Mail: privacy@cobrasystems.nl

Relevante definities
Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschojed een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen, samenbrengen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.